Facturació i comptabilitat al núvol

CorusCloud ERP

És un programa de facturació i comptabilitat on-line que permet portar el control i la gestió d'un negoci. Està desenvolupada íntegrament amb tecnologia web i compleix les mesures de seguretat adients.

Multi-plataforma.
L’avantatge principal es que s’hi pot accedir qualsevol hora i des de qualsevol lloc, des de diferents dispositius connectats a internet encara que tinguin diferents sistemes.

Software as a service.
El programa esta instal·lat en un servidor propietat del proveïdor i el client paga per les necessitats que té. Això fa que sigui assequible per autònoms, professionals independents i petites empreses, però a la vegada té moltes prestacions, necessàries per a la gestió diària d’un negoci.

Flexiblilitat.
És un sistema modular que ens permet adaptar funcionalitats a l’estructura general del programa de manera que s’adapta a diferents sectors amb un conjunt d’opcions comunes i d’altres específiques per cada sector.

Tarifes.
Es lloga (Pagament per us) des de 30€ més IVA al mes inclòs el manteniment.

Manteniment.
Actualització contínua per ajustar a les noves disposicions que exigeixi la normativa a nivell estatal així com les millores que cregui oportunes per adaptar el programa a les noves necessitats. Servei assistència tècnica per atendre i solucionar consultes referents al funcionament i operativa del programa mitjançant el servei d’atenció telefònica o administració remota i accés a la documentació publicada.

Mòduls i solucions verticals.

Mòdul per escoles i acadèmies i AMPAs.
Gestió de clients (socis) i alumnes. Facturació, Remeses de rebuts (SEPA), comptabilitat gestió de la cartera, enviaments massius i gestió documental.
Integra la gestió de les escoles en un programa fàcil que et dóna estabilitat, globalitat i flexibilitat. Els usuaris (alumnes) estan relacionat amb els Clients de manera que cada client pot estar vinculat a diversos usuaris. Els usuaris s’ordenen en grups, classes o plantilles de facturació i es generen els documents de cobrament de manera automàtica. S’incorporen els rebuts en format SEPA I es traspassen al banc a través d’un arxiu d’intercanvi. El control de pagaments i cobraments és fa de manera fàcil I intuitiva i queda sempre enregistrada a la comptabilitat de l’entitat.

Mòdul per al sector de la construcció.
El sector de la construcció té característiques concretes a l’hora de la gestíó. El programa permet assignar els documents princials a una obra en concret i en especial permet l’entrada de «partes de treball» per dia i obra on es veuran reflexades tant les hores de feina corresponents als treballadors con la despesa de material. D’aquesta manera es podrà portar un control de les despeses per obra amb l’ajut de tots els informes disponibles a l’aplicació.