KIT DIGITAL

DIGITALITZA LA TEVA EMPRESA

Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital a PIMES i autònoms.

Fins al 2023 es llançaran diverses convocatòries d’ajudes, segmentades per mida d’empresa, per accedir a bons de digitalització.

Consisteix en ajudes de fins al 100% de l’import de la solució escollida. L’empresa no ha de pagar res, és l’estat qui paga al proveïdor els serveis inicials realitzats inclosos al kit digital i un any de suport.

La primera ajuda, amb una inversió de 500 milions d’euros, s’adreça a pimes d’entre 10 i 49 treballadors. Cada beneficiari comptarà amb un import de fins a 12.000€ al seu bo digital.

En convocatòries següents, s’oferiran bons de fins a 2.000€ per a autònoms i empreses de 1 i 2 treballadors, i de fins a 6.000€ per a PIMEs d’entre 3 i 9 empleats.
Tota la informació publicada pot ésser alterada o modificada, subjecta a la publicació de les bases legals de les convocatòries.
Visita la pàgina web de Accelera PIME o descarrega’t la Guia Ràpida per a més informació.

Ja estan publicades les bases reguladores del programa Kit Digital. Està previst que la primera convocatòria, dirigida a Pimes d’entre 10 i 49 treballadors surti al febrer del 2022.

SERBERT INFORMÀTICA SL ofereix solucions en les següents categories:

Gestió de processos (Software ERP)

 •  Automatització de processos i fluxos de treball:  Comptabilitat i finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.
 •  Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
 •  Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 •  Inventari: previsió, nivells d’estoc, trameses, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 •  Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Actualitzable a les noves versions.
 • Escalable als possibles creixements o canvis a l’estructura empresarial de la pime.
 • Els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments han de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres dacord amb la normativa aplicable.

Objectiu:
Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius.

Preus:
CorusPro amb tecnologia Client/Servidor des de 1500€ + IVA  fina a 12.000€ en funció de demandes de programació a mida de processos, parametrització de documents i recuperació de dades de tercers.
CorusCloud  amb tecnològia Web Based des de 30€+ IVA /mes per 1 usuari iuna empresa.

 

Gestió de clients(Mòduls CRM)

Integrat en l’entorn de CorusPro

 •  consulta de dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis
 • Gestió de clients potencials (Leads): Alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads permeten la gestió comercial amb l’objectiu de convertir-les en clients.
 • Gestió d’oportunitats: Enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressuposts. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: la solució ha d’oferir la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant manualment com automàticament.
 • Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial com els proporcionats pels clients mateixos.

Objectiu:
Facilitació  el diàleg amb els clients, millorar la rendibilitat de les operacions, compartir informació amb l’equip, reducció de costos de vendes i aconseguir el compromís per a negocis futurs.

Preus:
CorusPro  Mòdul CRM amb tecnologia Client/Servidor des de 1.000€ + IVA en funció de demandes de programació a mida de processos, parametrització de documents i recuperació de dades de tercers.

Lloc Web i presència a internet

 • Domini: altes de nous dominis.
 • Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada a mida.
 • Disseny de la pàgina web: l’estructura constarà  d’una pagina d’inici (Landing Page), presentació de l’empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.
 • Web responsive: les pàgines web dissenyades s’han d’adaptar per ser funcionals en tota mena de dispositius.
 • Autogestionable: En base a un gestor e continguts el client podrà modificar el contingut de les pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.
 • Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

Objectiu:
Expansió de la presència a internet de la pime mitjançant la creació d’una pàgina web i/o la prestació de serveis que proporcionin posicionament bàsic a Internet.

Preus:
Des de 1.200€ afins a 2.000€ n funció del catàleg de productes o serveis que es vulguin publicar.

Comerç electrònic

 • Creació de la botiga en línia o E-Commerce i alta del catàleg de productes: producció d’un catàleg mitjançant l’alta, importació o càrrega dels productes o articles de la pime. El nombre de referències a carregar per l’agent digitalitzador serà d’almenys 100 referències de productes, llevat que la pime no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
 • Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.
 • Solució d’E-Commerce dissenyada s’ha d’adaptar per ser funcional en tota mena de dispositius.
 • El disseny complirà criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 •  Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Presència a cercadors (SEO): Anàlisi de paraules clau , anàlisi de la competència, SEO On
 • Indexació i jerarquització del contingut i informes trimestrals de seguiment.
 • Plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l’hora de modificar el contingut de les pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.
 • Configuració i integració de mètodes d’enviament digital i físic dels productes comercialitzats pel beneficiari a la botiga en línia.

Objectiu:
Creació d’una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

Preus:

Des de 1500€ ÌVA fins a 6.000€ +IVA en funció de la integració necessària amb L’ERP de l’empresa.

Gestió de Xarxes socials

 • Social Media Plan: definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els clients potencials, i fidelitzi aquells usuaris que ja ho siguin.
 • Monitorització de xarxes socials: monitorització i control periòdic a través de mètriques de referència de l’impacte de les accions, per quantificar els resultats i comprovar si s’estan complint els objectius marcats a l’estratègia.
 • Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: anàlisi dels diferents canals socials per poder optimitzar el rendiment.
 • Gestió d’una xarxa social: administració del perfil/usuari de la pime a, almenys, una xarxa social.
 • Publicació de posts setmanals: publicació per part de l’agent digitalitzador dun mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

Objectiu:
Promocionar les empreses beneficiàries a les xarxes socials.

Preus:
Des de 2000€+ÌVA/anual.

Factura electrònica

 • Factures en format estructurat: la solució haurà de permetre l’emissió de factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar-ne el tractament automatitzat.
 • Factures il·limitades: la solució ha de permetre l’emissió d’un nombre il·limitat de factures.
 • Clients il·limitats: la solució haurà de permetre l’enviament de factures a un nombre il·limitat de clients.
 • Productes o serveis il·limitats: la solució ha de permetre la creació d’un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
 • Enviament de factures per correu electrònic: la solució ha de ser capaç d’enviar factures directament per correu electrònic.
 • Personalització de factures: les factures generades per la solució han de ser personalitzables, incloent-hi la selecció del logotip.
 • Còpia de seguretat periòdiques: la solució inclourà la realització de còpies de seguretat periòdiques amb possibilitat, almenys, de periodicitat diària.
 • 1 GB Emmagatzematge/Històric de factures: la solució proporcionarà un emmagatzematge d’almenys 1 GB per a les factures.
 • Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.
 • Control de venciment de les factures: la solució ha d’incloure un sistema de control del venciment de les factures.
 • Compliment: la solució Factura Electrònica ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

Objectiu:
Digitalitzar el flux d’emissió de factures entre les empreses beneficiàries y els seus clients.

Preus:
Des de 500€+ÌVA.

Serveis y eines d’oficina virtual

 • Col·laboració en equips de treball: la solució permetrà una gestió àgil i eficient dels equips per al desenvolupament de projectes de forma col·laborativa, compartir recursos i/o coneixements, dotar d’eines per a la interacció dels equips en els processos d’ideació o resolució de problemes, així com la configuració i personalització de fluxos de treball, etc.
 • Emmagatzemar i compartir fitxers: la solució haurà de proveir 1 TB d’emmagatzematge.
 • Compatibilitat amb dispositius mòbils.
 • Calendari i agenda: la solució haurà de permetre organitzar un calendari i les tasques previstes.

Objectiu:
Implantar solucions interactives y funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els treballadors de les empreses beneficiàries.

Preus:
Des de 250€+ÌVA/usuari.

Ciberseguretat

 • Antimalware: la solució ha de proporcionar una eina que analitzi el dispositiu, la memòria interna i els dispositius d’emmagatzematge externs.
 • Antispyware: la solució haurà de proporcionar una eina que detecti i eviti el malware espia.
 • Correu segur: la solució haurà de proporcionar eines d’anàlisi del correu electrònic amb les característiques següents:
  • Antispam, amb detecció i filtre de correu no desitjat.
  • Antiphishing, amb detecció de correus amb enllaços o codi maliciós que se sospita serveixin per robar credencials.
 • Navegació segura:
  • Control de continguts.
  • Antiadware per evitar anuncis maliciosos.
 • Anàlisi i detecció d’amenaces: la solució ha de permetre conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.
 • Monitorització de la xarxa: la solució haurà de proporcionar eines que analitzin el trànsit de xarxa i alertin d’amenaces.
 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s’ha de realitzar una configuració inicial per al seu ús correcte, amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós i altres dades per a detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.
 • Requisits especials de formació: a més dels requisits de formació comuns, la formació impartida al beneficiari haurà d’incloure una tutorització per a la configuració del programari de seguretat, així com incloure un kit de conscienciació en ciberseguretat per complementar la solució amb habilitats de tallafocs humà.

Objectiu:
Proporcionar a les empreses beneficiàries seguretat bàsica i avançada als dispositius dels seus empleats.

Preus:
Des de 125€+ÌVA.

El Kit digital està ADREÇAT A:

Petites empreses de 10 a 49 treballadors
Fins a 12.000 €

Microempreses entre 3 i 9 treballadors
Fins a 6.000 €

Autònoms i microempreses de 1 a 2 treballadors
Fins a 2.000 €

OBJECTIUS:

Impulsar l’emprenedoria
Impulsar el creixement empresarial
Facilitar la transició digital i impulsar la innovació empresarial
Impulsar el sector del comerç
Promoure la internacionalització

Requisits per obtenir el Kit Digital

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d’empreses.
 • Estar en situació d’alta i tenir l’antiguitat mínima establerta per convocatòria.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes segons la llei.
 • No superar el límit d’ajuts mínims en tres anys (200.000 euros)

Passes a seguir per sol·licitar el bonus digital

 1.     Registra’t a l’àrea privada d’Accelera Pime i completa el test de diagnòstic digital.
 2.     Sol·licita  l’ajuda Kit Digital a la Seu electrònica de Red.es.
 3.     Consulta la informació disponible de les solucions de digitalització que posa a la teva disposició el programa Kit Digital.
 4.     Accedir al catàleg d’agents digitalitzadors.
 5.     Tramitar la sol·licitud