KIT DIGITAL

DIGITALITZA LA TEVA EMPRESA

Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital a PIMES i autònoms.

Fins al 2023 es llançaran diverses convocatòries d’ajudes, segmentades per mida d’empresa, per accedir a bons de digitalització.

Consisteix en ajudes de fins al 100% de l’import de la solució escollida. L’empresa no ha de pagar res, és l’estat qui paga al proveïdor els serveis inicials realitzats inclosos al kit digital i un any de suport.

La primera ajuda, amb una inversió de 500 milions d’euros, s’adreça a pimes d’entre 10 i 49 treballadors. Cada beneficiari comptarà amb un import de fins a 12.000€ al seu bo digital.

En convocatòries següents, s’oferiran bons de fins a 2.000€ per a autònoms i empreses de 1 i 2 treballadors, i de fins a 6.000€ per a PIMEs d’entre 3 i 9 empleats.
Tota la informació publicada pot ésser alterada o modificada, subjecta a la publicació de les bases legals de les convocatòries.
Visita la pàgina web de Accelera PIME o descarrega’t la Guia Ràpida per a més informació.

Ja estan publicades les bases reguladores del programa Kit Digital. Està previst que la primera convocatòria, dirigida a Pimes d’entre 10 i 49 treballadors surti al febrer del 2022.

SERBERT INFORMÀTICA SL ofereix solucions en les següents categories:

Gestió de processos (Software ERP)

 •  Automatització de processos i fluxos de treball:  Comptabilitat i finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.
 •  Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
 •  Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 •  Inventari: previsió, nivells d’estoc, trameses, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 •  Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Actualitzable a les noves versions.
 • Escalable als possibles creixements o canvis a l’estructura empresarial de la pime.
 • Els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments han de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres dacord amb la normativa aplicable.

Objectiu:
Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius.

Preus:
CorusPro amb tecnologia Client/Servidor des de 1500€ + IVA  fina a 12.000€ en funció de demandes de programació a mida de processos, parametrització de documents i recuperació de dades de tercers.
CorusCloud  amb tecnològia Web Based des de 30€+ IVA /mes per 1 usuari iuna empresa.

 

Gestió de clients(Mòduls CRM)

Integrat en l’entorn de CorusPro

 •  consulta de dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis
 • Gestió de clients potencials (Leads): Alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads permeten la gestió comercial amb l’objectiu de convertir-les en clients.
 • Gestió d’oportunitats: Enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressuposts. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: la solució ha d’oferir la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant manualment com automàticament.
 • Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial com els proporcionats pels clients mateixos.

Objectiu:
Facilitació  el diàleg amb els clients, millorar la rendibilitat de les operacions, compartir informació amb l’equip, reducció de costos de vendes i aconseguir el compromís per a negocis futurs.

Preus:
CorusPro  Mòdul CRM amb tecnologia Client/Servidor des de 1.000€ + IVA en funció de demandes de programació a mida de processos, parametrització de documents i recuperació de dades de tercers.

Lloc Web i presència a internet

 • Domini: altes de nous dominis.
 • Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada a mida.
 • Disseny de la pàgina web: l’estructura constarà  d’una pagina d’inici (Landing Page), presentació de l’empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.
 • Web responsive: les pàgines web dissenyades s’han d’adaptar per ser funcionals en tota mena de dispositius.
 • Autogestionable: En base a un gestor e continguts el client podrà modificar el contingut de les pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.
 • Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

Objectiu:
Expansió de la presència a internet de la pime mitjançant la creació d’una pàgina web i/o la prestació de serveis que proporcionin posicionament bàsic a Internet.

Preus:
Des de 1.200€ afins a 2.000€ n funció del catàleg de productes o serveis que es vulguin publicar.

Comerç electrònic

 • Creació de la botiga en línia o E-Commerce i alta del catàleg de productes: producció d’un catàleg mitjançant l’alta, importació o càrrega dels productes o articles de la pime. El nombre de referències a carregar per l’agent digitalitzador serà d’almenys 100 referències de productes, llevat que la pime no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
 • Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.
 • Solució d’E-Commerce dissenyada s’ha d’adaptar per ser funcional en tota mena de dispositius.
 • El disseny complirà criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 •  Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Presència a cercadors (SEO): Anàlisi de paraules clau , anàlisi de la competència, SEO On
 • Indexació i jerarquització del contingut i informes trimestrals de seguiment.
 • Plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l’hora de modificar el contingut de les pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.
 • Configuració i integració de mètodes d’enviament digital i físic dels productes comercialitzats pel beneficiari a la botiga en línia.

Objectiu:
Creació d’una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

Preus:

Des de 1500€ ÌVA fins a 6.000€ +IVA en funció de la integració necessària amb L’ERP de l’empresa.

El Kit digital està ADREÇAT A:

Petites empreses de 10 a 49 treballadors
Fins a 12.000 €

Microempreses entre 3 i 9 treballadors
Fins a 6.000 €

Autònoms i microempreses de 1 a 2 treballadors
Fins a 2.000 €

OBJECTIUS:

Impulsar l’emprenedoria
Impulsar el creixement empresarial
Facilitar la transició digital i impulsar la innovació empresarial
Impulsar el sector del comerç
Promoure la internacionalització

Requisits per obtenir el Kit Digital

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d’empreses.
 • Estar en situació d’alta i tenir l’antiguitat mínima establerta per convocatòria.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes segons la llei.
 • No superar el límit d’ajuts mínims en tres anys (200.000 euros)

Passes a seguir per sol·licitar el bonus digital

 1.     Registra’t a l’àrea privada d’Accelera Pime i completa el test de diagnòstic digital.
 2.     Sol·licita  l’ajuda Kit Digital a la Seu electrònica de Red.es.
 3.     Consulta la informació disponible de les solucions de digitalització que posa a la teva disposició el programa Kit Digital.
 4.     Accedir al catàleg d’agents digitalitzadors.
 5.     Tramitar la sol·licitud