Details

Gestió de clients i alumnes. Facturació, Remeses  de rebuts (SEPA), comptabilitat gestió de la cartera, enviaments massius i  gestió documental.

Integra la gestió de les escoles en un programa fàcil que et dóna estabilitat, globalitat i  flexibilitat.

Els usuaris (alumnes) estan relacionat amb els Clients de manera que cada client pot estar vinculat a diversos usuaris.

Els usuaris s’ordenen en grups, classes o plantilles de facturació i es generen els documents de cobrament de manera automàtica. S’incorporen els rebuts en format SEPA I es traspassen al banc a través d’un arxiu d’intercanvi.

El control de pagaments i cobraments és fa de manera fàcil I intuitiva i queda  sempre enregistrada a la comptabilitat de l’escola.